ວີທີການ Remote Debug Android Cordova or Ionic

ວີທີການ Remote Debug Android Cordova or Ionic

Debugging with Chrome

ຕໍ່ອຸປະກອນ  ແລະ ເປີດ Cordova ແອັບ

ໃນ Chrome browser  ພິມ chrome://inspect

ເລືອກ inspect ແອັບທີ່ເຮົາຕ້ອງການ

ຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການ Debug ເຮັດໃຫ້ແອັບດີຂຶ້ນ
ຫາກບົດຄວາມນີ້ ມີປະໂຫຍດ ຊ່ວຍແຊ່ຕໍ່ແນ່....